Youth Parliament Program Board

Raghavendar Askani

Founder/General Secretary

Dr. Jaya Prakash Narayana

Advisor

Koduri Srisaila Sri Rajamouli

Advisor

Venkatesh Geriti

Advisor